Dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano

Cyflwyniad

Gydag amodau byw gwell a gwell gofal iechyd gydol oes, mae disgwyliad oes Cwm Taf Morgannwg yn parhau i gynyddu. Serch hynny, i lawer o bobl, gall heneiddio ddod â heriau newydd fel unigrwydd, ynysrwydd neu broblemau iechyd mwy cymhleth.

Gwyddom fod pobl hŷn yn gwerthfawrogi eu hannibyniaeth a'u gallu i fyw yn eu cartref eu hunain cyhyd ag y gallant. Ein rôl ni yw sicrhau bod pobl hŷn yn cael yr help sydd ei angen arnynt i fyw bywydau iach, hapus ac annibynnol. Mae’n bwysig eu bod nhw’n teimlo bod ganddyn nhw lais a bod eu llais yn cael ei glywed.

Ein rôl

Sicrhau bod pobl hŷn yn gwybod sut y gallan nhw ddweud wrthym am unrhyw broblemau y gallen nhw fod yn eu hwynebu a sut y gallwn ni wella neu newid y gwasanaethau a’r cymorth a gynigiwn.

Er mwyn deall pa gymorth y gall fod ei angen, byddwn ni’n gweithio gyda phobl hŷn a sefydliadau sy’n eu cefnogi i wella a chreu gwasanaethau gwell.

Trwy’r Gronfa Integreiddio Ranbarthol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, rydyn ni’n cefnogi nifer o brosiectau sy’n newid iechyd a gofal cymdeithasol er gwell.

Rydyn ni wedi gweithio gyda phobl hŷn, eu teuluoedd a’u gofalwyr i nodi’r camau gweithredu sydd eu hangen i wella gwasanaethau a chymorth yng Nghwm Taf Morgannwg.

Dysgwch am ein blaenoriaethau rhanbarthol ar gyfer pobl hŷn yma.

Mae pobl hŷn wedi creu caneuon, darnau drama, cerddi a gwaith celf i ddod â’u profiadau’n fyw.

Darllenwch sut rydyn ni wedi clywed lleisiau pobl hŷn yma.

Byw gyda dementia

Rydyn ni'n gwybod y gall byw gyda dementia fod yn heriol. Darllenwch sut rydyn ni’n cefnogi pobl sy'n byw gyda'r cyflwr ar draws y rhanbarth.

Darllen mwy

Cyllid rhanbarthol ar gyfer gwasanaethau

Mae ein Cronfa Integreiddio Ranbarthol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn dod â phobl sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd i wella gwasanaethau i bobl.

Darllen mwy

Ydych chi'n berson hŷn, neu'n gweithio gyda phobl hŷn yn CTM? Cofrestrwch i gymryd rhan yn ein gwaith yma.

Hanesion am sut mae pobl hŷn yn cael eu cefnogi

Cymdogion Da

Mae Colin yn oedrannus, mae’n hoff o gerddoriaeth ac yn byw ar ei ben ei hun, tra bod Helen yn wirfoddolwr. Darllenwch sut mae'r gwasanaethau wedi helpu'r ddau ohonyn nhw.

Darllen mwy

Cefnogi Mr Jones

Ar ôl dioddef haint ar y frest, roedd angen ychydig o gymorth ychwanegol ar Mr Jones i aros yn iach gartref.

Mynd i’r dudalen

Cyfeillio pobl hŷn sy'n byw yng Nghwm Taf

Mae Kelly’n treulio ei hamser yn ffonio pobl am sgwrs, neu'n cynnig cymorth fel siopa neu gasglu presgripsiynau.

Darllenwch ragor

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.