Trwy gydweithio, gallwn ni ddeall pa wasanaethau mae angen eu gwella neu eu creu. Felly os ydych chi’n breswylydd neu’n gweithio yn yr ardal, cymerwch ran yn y gwaith.

Bwydwch i’n Grŵp Ymgysylltiad Gweithredu Cymunedol

Mae ein Grŵp Ymgysylltiad Gweithredu Cymunedol yn cwrdd yn wythnosol i drafod sut allwn ni sicrhau fod ystod eang o leisiau’r gymuned yn cael eu cynrychioli yn ein Hasesiad Lleol o Lesiant ac Angen. Os gallwch chi ein helpu i gyrraedd at bobl all ddweud wrthym beth sy’n cyfri iddyn nhw o ran iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a llesiant, cysylltwch os gwelwch yn dda!

Cysylltu

Ymuno ag un o’n digwyddiadau

Dros y ddau fis nesaf bydd cyfres o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal i ddod â gweithwyr proffesiynol a phobl sydd â phrofiadau byw at ei gilydd er mwyn iddyn nhw allu cael sgyrsiau agored, gonest ac ystyrlon, a hefyd i gydweithio i ddarganfod atebion i wella gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant.

Dod o hyd i’r digwyddiad i chi.

Gweithdai Yn Hyn Gyda’n Gilydd

Nod ein gweithdai Yn Hyn Gyda’n Gilydd yw rhoi’r gefnogaeth sydd ei hangen ar bobl yn ein rhanbarth i gynnal gweithgareddau ymgysylltu a fydd wedyn yn dal mewnwelediad ac adborth i’w gynnwys yn ein Hasesiadau Llesiant ac Anghenion y Boblogaeth.

Cofrestru yma

Podlediad Lleisiau’r Gymuned CTM

Nod y gyfres newydd hon o bodlediadau yw rhoi llwyfan i bobl sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful i rannu’u profiadau a dweud wrthym beth sy’n cyfri iddyn nhw o ran gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant. Mae ein podlediad cyntaf yn fyw nawr. Os oes gennych unrhyw syniadau, neu os hoffech gyfrannu, cysylltwch ar bob cyfrif.

Gwrando ar ein podlediadau

Straeon Straeon sy'n Bwysig

O ddechrau mudiad eiriolaeth ar gyfer pobl ag anableddau dysgu, i symud o Kenya i ddechrau bywyd newydd sbon yng Nghymru, rydym yn clywed ystod o wahanol straeon gan bobl sy'n byw ac yn gweithio yn ein rhanbarth. Os hoffech chi ddweud eich stori, neu adnabod rhywun a allai gyfrannu, cysylltwch â hello@ctmregionalpartnershipboard.co.uk.

Darllenwch ragor

Helpwch ni i glywed gan bobl yn eich cymuned gyda'n pecyn cymorth ymgysylltu newydd

Rydym am sicrhau ein bod yn dal cymaint o leisiau â phosibl yn ein Hasesiad Llesol ac Angen Lleol.

Gofynnwch am becyn cymorth

Dyma greu gwefan sy’n gweithio i bob un ohonom ni

Rydyn ni’n annog ein cymunedau i gyfrannu at greu ein gwefan. Darllenwch am ein taith hyd yn hyn.

Darllenwch ragor

Mae eich llais yn bwysig!

Mae adroddiad Codi ein Llais yn amlinellu barn a theimladau preswylwyr o bob rhan o’r rhanbarth, yn ogystal â’r argymhellion rydyn ni’n eu dilyn i ennyn diddordeb a chynnwys pobl yn ein gwaith.

Lawrlwytho yma

Ffyrdd o gymryd rhan

Digwyddiadau

Yma, mae gwybodaeth ynglŷn â digwyddiadau yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful. Oherwydd COVID-19, bydd llawer o'r rhain yn cael eu cynnal ar-lein!

Darllen mwy

Grwpiau a rhwydweithiau

Mae nifer o grwpiau wedi cael eu sefydlu er mwyn i bobl ddod at ei gilydd i drafod anghenion iechyd, lles a gofal cymdeithasol yn y rhanbarth.

Darllen mwy

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol er mwyn gwella ein gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles. Yma gallwch chi ddarllen straeon gwirfoddolwyr a chael gwybod sut i gymryd rhan.

Darllen mwy

Arolygon

Gall holiaduron ein helpu ni i wybod sut mae pobl yn teimlo ac i wneud yn siŵr bod y gwasanaethau iawn yn cael eu creu a’u gwella ledled y rhanbarth.

Darllen mwy

Fersiwn hawdd ei darllen

Os byddai'n well gyda chi weld fersiwn hawdd ei darllen o’r cynnwys hwn, lawrlwythwch hi yma.

Lawrlwytho

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.