Rydyn ni gerllaw i wella’r gwasanaethau lles, iechyd a gofal cymdeithasol i bobl sy'n byw yn RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.

Ein pwrpas

I sicrhau bod pobl yn cadw'n iach ac yn annibynnol cyhyd ag y bo modd

Ein cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw gwella llesiant y boblogaeth a gwella sut mae gwasanaethau iechyd a gofal yn cael eu darparu o fewn ardaloedd awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful.

Ein gweledigaeth

Gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy cynnwys, gwrando a gweithredu gyda'n gilydd i drawsnewid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu.

Gwrandewch ar ein caneuon cymunedol a'n podlediadau.

Rydym yn gweithio gyda’n cymunedau i sicrhau bod eu lleisiau wrth galon penderfyniadau.

Gwrandewch yma

Cyflwyniad pellach

Rydyn yn un o’r saith Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yng Nghymru a sefydlwyd o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru). Ein nod yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy eu cynnwys nhw, gwrando arnyn nhw a chymryd camau gyda’n gilydd i drawsffurfio’r ffordd mae gwasanaethau’n cael eu darparu.

Gallwch chi weld aelodau’r Bwrdd yma

 

Eisiau cymryd rhan? Hoffem glywed oddi wrthych.

shake-hand

Dewch i weld sut rydyn ni'n gweithio gyda phartneriaid a chymunedau i wneud yn siŵr bod Cwm Taf Morgannwg yn lle da i fyw ynddo. Gallwch chi ddarllen ein gwerthoedd yma.

Meysydd gwaith

Ein meysydd o flaenoriaeth yw pobl gydag anableddau dysgu ac awtistiaeth, pobl gyda phroblemau iechyd meddwl, plant a phobl ifanc, gofalwyr di-dâl, pobl hŷn a phobl gyda Dementia, anableddau corfforol a nam ar y synhwyrau.

Darllen mwy

Ein partneriaid

Rydyn ni'n dod â phobl sy'n gweithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, y trydydd sector, tai a'r sector preifat ynghyd.

Darllen mwy

Ein pobl

Rydym ni’n dod â phobl ynghyd o bob rhan o Gwm Taf Morgannwg i ystyried sut allwn ni wella gwasanaethau..

Darllen mwy

Dogfennau defnyddiol

Yma, gallwch ddod o hyd i gofnodion cyfarfodydd a dogfennau eraill fydd yn rhoi gwybod i chi am ein gwaith a’n penderfyniadau.

Darllen mwy

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.