Yma, mae gwybodaeth ynglŷn â’r sefydliadau sy’n rhan o Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol CTM neu sy’n gweithio’n agos gyda ni.

Ein partneriaid

Age Connects Morgannwg

Age Connects Morgannwg yw teitl gweithredol Age Connects Morgannwg, sef elusen ar gyfer pobl hŷn sy’n byw yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful. Ers 1977, maen nhw’n gweithio i roi’r cymorth sydd ei eisiau ar bobl hŷn pan

Mynd i’r dudalen

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO)

Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer sir Pen-y-bont ar Ogwr. Ei nod yw rhoi cefnogaeth, arweiniad, cymorth ymarferol a gwybodaeth i grwpiau lleol yn y sector gwirfoddol. Trwy wneud hyn, byddan n

Mynd i’r dudalen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Dyma Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mynd i’r dudalen

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, a gwasanaethau ysbyty ac iechyd meddwl i'r 450,000 o bobl sy'n byw ym Mwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Mynd i’r dudalen

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf

Mae BGC Cwm Taf yn gasgliad o gyrff cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol pobl sy'n byw, gweithio ac ymweld â Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Mynd i’r dudalen

Interlink

Elusen a Chyngor Gwirfoddol Sirol yw Interlink sy’n helpu unigolion, cymunedau a sefydliadau i gydweithio er mwyn creu effaith gadarnhaol ar fywyd pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Rhondda Cynon Taf.

Mynd i’r dudalen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Dyma Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Mynd i’r dudalen

Newydd

Cymdeithas tai elusennol yw Cymdeithas Tai Newydd sy’n cynnig 3,000 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a’u prynu i bobl sydd eu hangen fwyaf yng nghanolbarth a de Cymru.

Mynd i’r dudalen

Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT

Dyma Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mynd i’r dudalen

RHA Wales

RHA Wales yw hon. Mae’n rheoli ac yn berchen ar fwy na 1,800 o gartrefi ac yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i 3,000 a mwy o bobl.

Mynd i’r dudalen

Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn gweithio gyda phobl sy’n defnyddio gwasanaethau a sefydliadau gofal a chymorth er mwyn arwain y gwaith o wella gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mynd i’r dudalen

Plant y Cymoedd

Gweledigaeth Plant y Cymoedd yw rhoi cymorth i unigolion, teuluoedd a chymunedau’n llwyddiannus i greu cyfleoedd iddyn nhw gyrraedd eu llawn botensial ac ehangu eu gorwelion.

Mynd i’r dudalen

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (VAMT)

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (VAMT) yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae mwy na 250 o sefydliadau yn y trydydd sector yn aelod ohono ac mae ganddo gysylltiadau â thros 500 o sefydliadau.

Mynd i’r dudalen

Mae System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru CTM

Mae SWGCC yn rhaglen TG genedlaethol sy'n galluogi rhannu gwybodaeth yn ddiogel rhwng sefydliadau iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol er mwyn darparu gwell gwasanaethau a chymorth i bobl yng Nghymru

Mynd i’r dudalen

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.