Ein nod yw gwella gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles yn CTM. Yma, gallwch chi weld sut mae ein gwaith yn helpu pobl sy'n byw yn y rhanbarth.

Ein hanesion

Darllenwch isod am brosiectau iechyd a gofal cymdeithasol sy'n helpu ac yn cysylltu cymunedau.

‘Keeping Connected in your Community’

Mae Pat yn 75 oed ac yn byw yn RhCT. Mae Pat yn mwynhau trefnu a mynd i foreau coffi a chwarae ychydig o bingo lle mae’n gallu cael sgwrs a mwynhau gyda ffrindiau newydd.

Darllenwch ragor

Caredigrwydd yn ystod y cyfnod clo

Beth yw caredigrwydd i breswylwyr ledled y rhanbarth?

Gwyliwch y ffilm yma

Prosiect Llywio

Mae ariannu campfa werdd wedi ei gwneud hi’n bosib cynnal gweithgareddau yn yr awyr agored i bobl gyda lles emosiynol gwael neu bobl sydd mewn perygl o ddioddef o hynny.

Darllenwch ragor

Rhoi cyfle i blant a phobl ifanc gael ychydig o hwyl yn ystod y pandemig.

Sefydlodd Cyngor RCT gyfres o weithgareddau chwarae er mwyn helpu plant a phobl ifanc agored i niwed oedd yn gwarchod yn ystod y cyfnod clo cyntaf.

Darllenwch ragor

Cymorth a chyngor hanfodol yn ystod cyfnod clo COVID-19

Dyma sut mae Gail, un o Lywyddion Cymunedol BAVO, a thîm Pwynt Mynediad Cyffredinol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cydweithio i helpu preswylydd sy'n byw gyda chyflwr poenus.

Darllenwch ragor

Bod yn gyfaill i bobl hŷn sy'n byw yng Nghwm Taf

Mae Kelly yn treulio ei hamser yn ffonio pobl am sgwrs, neu'n cynnig cymorth i bobl fel siopa neu gasglu presgripsiynau.

Darllenwch ragor

Prosiectau ein Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol

Rydyn ni’n goruchwylio’r gwaith o gyllido a darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Darllenwch fwy isod:

Y Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae’r Gronfa Integreiddio Rhanbarthol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (RIF) yn gronfa newydd dros bum mlynedd a fydd yn helpu i wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Darllen mwy

Cyllid

Mae’n bwysig bod pobl yn cael y gwasanaethau iawn, ar yr adeg iawn. Mae sawl ffrwd gyllid yn cael eu rheoli trwy ein Huned Gomisiynu Rhanbarthol.

Darllenwch ragor

Y Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella

Mae'r Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella yn edrych ar ffyrdd newydd o wella gwasanaethau a’u newid er gwell.

Darllenwch ragor

Diogelu cymunedau

Mae amrywiaeth o brosiectau wedi cael eu sefydlu i helpu cymunedau a’u gwneud yn fwy gwydn yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Darllenwch ragor

Hawdd i’w darllen

Os byddai'n well gyda chi weld fersiwn Hawdd i’w Ddarllen o’r cynnwys hwn, lawrlwythwch hi yma.

Agored

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.