Rydym wedi lansio ymgyrch newydd i godi safonau a gwella gofal dementia ar draws Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful.

Rydym am wneud gofal a chefnogaeth dementia yn well.

Mae Gwelliant Cymru, ynghyd â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, pobl sy’n byw gyda dementia a gofalwyr, wedi creu set o safonau gorfodol sy’n canolbwyntio ar wella gwasanaethau dementia.

Gelwir y rhain yn ‘Llwybr Safonau Gofal Dementia Cymru ’.

Maent wedi’u creu i helpu gweithwyr proffesiynol i gydweithio’n well fel bod pobl sy’n byw gyda dementia yn cael y gofal a’r cymorth gorau posibl.

Rydym eisiau gweithio gyda gweithwyr proffesiynol, gofalwyr a phobl sy’n byw gyda dementia ar draws Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful i sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd.

Os ydych chi'n gweithio mewn gwasanaethau dementia neu wasanaethau sy'n cefnogi pobl â dementia, mae angen i chi fod yn rhan o hyn er mwyn i chi allu rhannu eich profiadau a'ch syniadau.

Trwy gydweithio, gallwn sicrhau ein bod yn cyrraedd y safonau, yn cefnogi staff i ddarparu’r gofal gorau posibl, ac yn trawsnewid gwasanaethau er gwell.

Rydym yn arwain ar chwe ffrwd waith y gallwch chi fod yn rhan o’r gwaith o edrych arnynt:

ymgysylltu â’r gymuned

asesiad cof

cysylltwyr dementia

siarter ysbyty

dysgu a datblygu’r gweithlu

mesur a data.

Gallwch chi fod yn ganolog i ddylunio gwasanaethau i ddarparu gwell gofal dementia, ym mha bynnag rôl sydd gennych. Mae eich arbenigedd a’ch angerdd yn hanfodol i’r daith hon.

Os ydych chi'n gweithio mewn gwasanaethau dementia neu wasanaethau sy'n cefnogi pobl â dementia, mae angen i chi fod yn rhan o hyn er mwyn i chi allu rhannu eich profiadau a'ch syniadau.

Ymunwch â ni i siapio'r ffordd mae gofal a chymorth yn edrych am bobl sydd â dementia, gofalwyr a'u teuluoedd.

Pan fyddwn ni i gyd yn dod at ein gilydd, rydyn ni'n gwneud pethau'n well i bawb.

Cofrestrwch yma

Rydym am sicrhau ein bod yn gweithio gyda'n gilydd fel partneriaid ar draws y rhanbarth i sicrhau bod gennym wasanaeth sy'n diwallu anghenion pawb, waeth beth fo'u lleoliad.

Cofrestrwch isod i gymryd rhan mewn digwyddiadau i helpu i lywio dyfodol gofal a chymorth dementia.

6 Gorffennaf - hasathon gwella gwasanaethau a chefnogiaeth dementia hack-a-thon

Bydd y digwyddiad yn dod â phobl yr effeithir arnynt gan ddementia a gweithwyr proffesiynol ynghyd i edrych ar y rhwystrau a'r heriau y mae pobl yn eu hwynebu. Gyda'n gilydd gallwn gynnig atebion i wella gwasanaethau.

Cofrestrwch yma

Lawrlwytho taflen ymgyrch

Eisiau rhannu gwybodaeth am yr ymgyrch? Gallwch lawrlwytho ein taflen ddigidol yma.

Lawrlwytho taflen ymgyrch

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.