Meithrin creadigrwydd plant

Mae plant yn naturiol greadigol a dyfeisgar, felly mae’n bwysig eu helpu nhw i ddatblygu i’w llawn botensial.

Fel Canolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella, rydyn ni’n angerddol am feithrin arloesedd ymysg pawb. Dyna pam roedd hi’n braf gyda ni sefydlu partneriaeth â Chyngor Merthyr Tudful gyda’r nod o ennyn creadigrwydd ymysg plant rhwng 9 a 13 oed (Cyfnod Allweddol 2).

Nod y prosiect oedd ysbrydoli’r plant i greu eu syniadau eu hunain a’u hannog i ddychmygu sut olwg allai fod ar eu cymuned yn y dyfodol, yn ogystal â meddwl am eu lles a’u gyrfa.

Roedden ni hefyd am greu cyfleoedd cynaliadwy y gall ysgolion fanteisio arnyn nhw yn y dyfodol.

 

Meddwl yn wreiddiol

Yn gyntaf, cysylltom ni ag ysgolion ym Merthyr Tudful â sefydliadau arloesol, gan gynnwys Techniquest, Prifysgol Caerdydd, Pharma Bees a Get Fit Wales. Roedd pob un o’r sefydliadau hyn am roi’r cyfle i blant ddefnyddio technoleg a gwneud gweithgareddau cyffrous.

Gyda dewis eang o brosiectau, roedden ni am roi cyfle i’r plant bleidleisio dros yr un roedden nhw am roi cynnig arno.

Ymhlith y prosiectau y dewisodd y plant roedd:

Pharma Bees: cyfleoedd i bob ysgol gael hadau gwyllt sy’n gyfeillgar i beillwyr fel bod modd i’r plant dyfu eu dolydd eu hunain

Get Fit Wales: cyfleoedd i bob disgybl gael traciwr ffitrwydd fel bod modd iddyn nhw gyfrif eu camau bob dydd

Tîm y Celfyddydau ac Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg: cyfleoedd i bob plentyn gael deunyddiau sydd wedi eu hailgylchu neu eu hailddefnyddio i greu gwaith celf

Gan gynnwys: Get Fit Wales

Mae Get Fit Wales yn helpu plant i wella eu ffitrwydd a’u lles trwy roi mesurydd camau i bob plentyn.

Mae gan bob plentyn darged o 6,000 o gamau bob dydd, a bob tro mae plentyn yn cyrraedd ei darged, mae’n gallu defnyddio’r pwyntiau i wneud gweithgareddau fel dosbarthiadau hamdden, gemau cystadleuol yng Ngholeg Merthyr neu weithgareddau mewn lleoliadau fel Bike Park Wales.

Bydd prosiect Get Fit Wales ar waith drwy gydol 2021, a gyda chymorth y Ganolfan Cydlynu Ymchwil, Arloesi a Gwella a Chyngor Merthyr Tudful, a bydd y prosiect yn cael ei werthuso i weld pa mor llwyddiannus yw.

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y fenter yn parhau ac yn cael ei chyflwyno ym mhob un o’r tair ardal awdurdod lleol ar ôl 2021.

Ydych chi'n ysgol neu'n sefydliad lleol?

Mae Get Fit Wales yn gweithio ochr yn ochr ag ysgolion i ategu eu cynnig addysg gorfforol presennol i ddarparu ffordd newydd hwyliog a gwerth chweil o sicrhau mwy o gyfranogiad a mwynhad mewn gweithgarwch corfforol. Mae ymgyrchoedd llwyddiannus yn cynnwys pum Ysgol yn cymryd rhan a’r gwobrau mwyaf cyffredin yw prydau iach yn y ffreutur, tocyn ciw naid ysgol, a ffrwythau a llysiau lleol am ddim. Hoffem gynnal a hyrwyddo’r cyfleoedd hyn ymhellach.

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am gymorth i helpu gyda:

 

  1. Creu llwyfan digidol ar-lein
  2. Cael tracwyr ffitrwydd ar gyfer yr ysgolion
  3. Rheolaeth barhaus

 

Os yw hyn yn swnio fel menter yr hoffech gymryd rhan ynddynt, cysylltwch â ni!

E-bostiwch ni: hello@ctmregionalpartnershipboard.co.uk

Llinell pwnc: Addysg Hwb RIIC

Dywedodd Scott Tandy, Swyddog Adfywio Cymunedol gyda Newydd:

“Mae’r prosiect wedi ei gwneud yn bosib i ni ystyried ffyrdd newydd o ennyn diddordeb pobl ifanc er mwyn gwella eu lles corfforol a meddyliol. Ein gobaith yw datblygu ar ganfyddiadau ein prosiect er mwyn cryfhau’r gwaith sydd wedi ei wneud yn ardal Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.”

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

Rydym yn falch o fod yn aelodau o
Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.